Условия за пътуване

Общи условия
На ET ”Либра - Грета Недялкова"
за организирани туристически пътувания(ТП) и тяхната продажба
на крайни клиенти – туристи


ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. Предмет на настоящите общи условия е продажбата на туристически услуги /хотелско настаняване, трансфери, екскурзии и почивки в страната и чужбина/, включително чрез сайта www.mylibra.eu ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предостави заявените туристически услуги, в съответните условия и срокове.

1.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да извърши временна резервация (ВР) чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания–ТП по телефон, email, чрез интернет сайта на Туроператора- www.mylibra.eu, чрез турагенти или директно в офиса на Туроператора. При наличина възможност ВР се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез плащане на депозит и сключване на договор за организирано пътуване Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРА и на неговия интернет сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(интернет, рекламни брошури, и т.н.).ПРАВА И ЗА ДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И ВИЗОВИ УСЛУГИ
2.1 Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА, включително като представи необходимите документи, за осъществяването му.

2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ „Помощ при пътуване в чужбина” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на ЗАД и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” преди началото на пътуването, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ закупува пакетно пътуване. В случай на направата само на хотелско настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от туристически пакет, то ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага възможност по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се сключи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” срещу допълнително заплащане.

2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

2.4 Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 80 от ЗТ. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на получени по сключения договор суми.

2.5 В случаите на задгранични пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от ПОТРЕБИТЕЛЯ документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. При приемане на чужди туристи на територията на Р България, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ и при наличие на възможност, ТУРОПЕРАТОРЪТ оказва съдействие за влизане/напускане и престой в пределите на страната, включително за снабдяване с виза и/или други необходими документи, без да поема каквито и да е ангажименти, които са от компетентността на оторизираните държавни органи и институции или други трети лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността и точното оформление на своите документи за самоличност, включително задграничния паспорт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойки само в случаите, когато има предплатени билети за пътуване и(или) настаняване. Неустойките се определят в размер на неустойките, които изискват съответните контрагенти и разходите, извършени от ТУРОПЕРАТОРА във връзка с организацията на туристическата услуга, в размер на не по-малко от 50 лв.

2.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим иусловията за влизане/напускане и престой на територията на Р България. ПОТРЕБИТЕЛ, не навършил пълнолетие (България –18 г.), пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти пълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител или родителите, респективно попечителите, за пътуване зад граница.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно.

2.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняване в превозното средство по реда на записването или при заплащане на предни седалки. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ и други подобни.

2.8. Съгласно изискванията по чл. 97(1) от ЗТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“, застрахователна полица

2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

2.9.1. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

2.9.2. Да спазва законите на страната, за която пътува.

2.9.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

2.10.1 В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 60 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.3.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
3.1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута) Плащането може да се извърши и чрез кредитни или дебитни карти през виртуален ПОС на банка Unicredit Bulbank. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се запознае в детайли с общите условия и информацията, отнасяща се до този метод на плащане.

3.2. Депозит е в размер на 50% от общата туристическа услуга, ако не е упоменато друго и се внася в момента на подписване на резерационната бланка или договора. Окончателното плащане следва да се извърши до 14 дни преди датата на настаняване/отпътуване-за страната и до 21 дни преди датата на настаняване/отпътуване-за чужбина.

3.3. При резервации за панаирни периоди, специални мероприятия, събития от различен характер и групово настаняване, е необходимо пълно предлащане съобразно сроковете по конкретната резервация. Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.

3.4.Увеличение на цената е възможно , когато това е предвидено изрично в договора или при промяна в стойността на транспортните разходи, размера на пристанищни, летищни и други такси на услуги по договора, обменен валутен курс и др. При обявена цена на валута, различна от български лев, преизчисленията се извършват на база курс „продава“ евро/лев, по фиксинга на БНБ 20 дни преди деня на пътуването.

3.5. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по стандартни цени.

3.6 В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, ПОТРЕБИТЕЛ, резервирал и заплатил пакет за ранно записване губи 100 % (сто процента) от внесената сума.

3.7 Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

3.8. Анулации и промени по резервации на хотел без неустойка се извършват не по-късно от крайния срок за промени и анулации, посочен в договора, а ако такъв не е посочен – 10 дни преди заявена дата за хотели в България и 14 дни за хотели в и извън Европа. Тези условия не важат за: събота, неделя, официални празници, събития от различен характер, активен туристически сезон, както и при групово настнаяване.

3.9 В случай, че най-късно до 7 дни преди заявената дата за настаняване в България от 10 дни от заявената дата за настаняване за чужбина, пълната сума не бъде заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, следва автоматична анулация на резервацията. В случай на анулация ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на цената на резервацията.

3.10. В случай на неявяването в хотели без предизвестие и анулации след указания за това срок, както и предсрочно заминаване, се начислява неустойка в размер на цената на туристическия пакет плюс стойността на разходите, извършени от ТУРОПЕРАТОРА във връзка с организацията на туристическата услуга, в размер на не по-малко от 30 лв.


Условия за плащане с дебитна /или кредитна карта за избрана туристическа услуга:
Картите, с които можете да заплатите Вашата туристическа услуга са: Borika, MasterCard,Visa.
Рестрикции по видове приемани карти, минимални и максимални суми за поръчка и плащане:
2.1. Моля проверете, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет.

2.2. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

3.За да извършите Вашето плащане с кредитна карта е необходимо да попълните следните данни:
3.1. Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя).

3.2. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

4.Условия за успешна трансакция с карта:
4.1. Успешна автентикация на клиента, ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

4.2. Успешна авторизация на трансакцията.

Допълнителна информация при плащане с карта

Политиката ни за връщане на платени с карта суми за услуги, които не могат да се осъществят поради форсможорни обстоятелства.
1.1. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Политика за плащане на транзакционната валута.
2.1. Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.

3.Политика за защита на клиентските данни:
3.1. Личните данни, които ET'Либра - Грета Недялкова" ООД получава при резервацията на услугите, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите и няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

3.2 ET'Либра - Грета Недялкова", в качеството си на търговец няма достъп до картови данни, а само обслужващата ни банка.

3.3. ET'Либра - Грета Недялкова"в качеството си на търговец няма достъп до автентикационни данни, а само банката Издател на картата.

4.Политика за осигуряване защита на транзакционните данни.
4.1. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

4.2. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

4.3. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

4.4. В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”

Политика за връзка с отдел обслужване на клиенти:
В случаи, че имате въпрос може да се свържете с нас на e.mail: libraили попълвайки формата ни за запитване в сайта. В рамките, най-късно до 36 часа ще получите отговор от нашият екип.5.ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРО ПЕРАТОРА на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на ПОТРЕБИТЕЛЯнадлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е 100 % от стойността на заплатените услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на ТУРО ПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРО ПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

5.3. ТУРО ПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

5.4.1.Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

5.4.2. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

5.4.3. Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

5.4.4. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

5.4.5. Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

5.5.1. Потребителя;

5.5.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

5.5.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

Туроператорът не носи отговорност при неосъществен трансфер поради закъснение на авиокомпанията или неосъществяване на полет. Времето на изчакване при закъснение на полет е 1 час.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

5.7.1. При пътуване/почивка в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/.

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – 10% от общата стойност на пътуването

в) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

г) от 14 до 08 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от 07 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

5.7.2. при пътуване/почивка в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки

б) от 19 до 15 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 14 до 8 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

г) от 7 до 4 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

e) за официалните празници, неустойките ще бъдат посочени във всяка оферта, в зависимост от изискванията на Хотелиера.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.
Личните данни, които ET'Либра - Грета Недялкова" получава при резервацията на услугите, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на офертите, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с резервацията. ET'Либра - Грета Недялкова" гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Всички спорове по изпълнение на сключен Договор за ТП ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд в гр.София.

7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

7.3. В случай че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатолице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът се задължава в срок от 14 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

7.4 Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване на изброените по-долу условия:

а) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

б) Всякакви услуги извън пакетите, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата,при които е бил сключен Договорът.

8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

8.3 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Абонамент за бюлетин
Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин за специални оферти. Попълнете тук:
Проверка на резервация
Въведете номер на резервация и PIN и вижте статуса на вашата резервация
Посетете ни във Facebook
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed sem id velit pulvinar.